Day: August 13, 2020

Environment

สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ