Day: August 13, 2020

Environment

สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไรสิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเล เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ประติมากรรม ชุมชนเมืองต่างๆ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ควบคู่กันแบบนี้มาตลอดหรือพูดได้ว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษแล้ว แต่ช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมาเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สิ่งแวดล้อมที่จริงๆ แล้วควรจะถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับมนุษย์ค่อยๆ เสื่อมถอยลงทำให้เกิดปัญหารุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายหลากหลายปัญหา อาทิเช่น ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปัญหาทรัพยากรที่ค่อยๆ หมดไปและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้