สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

Environment

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเล เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ประติมากรรม ชุมชนเมืองต่างๆ

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ควบคู่กันแบบนี้มาตลอดหรือพูดได้ว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษแล้ว แต่ช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมาเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สิ่งแวดล้อมที่จริงๆ แล้วควรจะถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับมนุษย์ค่อยๆ เสื่อมถอยลงทำให้เกิดปัญหารุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายหลากหลายปัญหา อาทิเช่น ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปัญหาทรัพยากรที่ค่อยๆ หมดไปและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ อย่างพวกปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่สืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เช่น การตั้งผังเมืองที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ผิดประเภท รวมถึงปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเมืองต่างๆ

และเราก็ได้รู้สาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยไปแล้วนะคะ แต่เราก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรกันบ้าง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจะแบ่งได้ทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในระดับทางตรงนั้นจะเป็นการใช้องค์กร หรือระดับผู้นำของประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขค่ะ โดยการแก้ไขทางตรงจะมีทั้งหมด 6 วิธี ก็คือ

  1. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
  2.  การนำของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้อีก อย่างเช่น ขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อให้ของที่ใช้ไปไม่เสียเปล่านั่นเอง
  3. การบูรณะซ่อมแซม การเลือกที่จะซ่อมแซมของที่ชำรุดบางอย่างทำให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนั้นก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของสิ่งของได้ดีทีเดียว
  4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยกันบำบัดสถานที่ที่เสียไปแล้วให้กลับมาดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมค่ะ อย่างเช่นการฟื้นฟูสถานที่ที่เคยเป็นป่าชายเลน เพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เป็นต้น
  5. การใช้สิ่งของประเภทรักษ์โลก เช่น การใช้ถุงผ้า
  6. การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ ลำธาร เป็นต้น

ส่วนการแก้ปัญหาทางอ้อมพวกเราประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้ค่ะ เช่นการจัดตั้งศูนย์พัฒนากระจายความรู้ให้ผู้คนได้รู้ถึงภัยที่เกิดจากการไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจะเป็นการส่งเสริมงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้

Related Post

โลกร้อน

โลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกันโลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกัน

ภาวะโลกร้อนหรือ Global Climate Change เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น