สิ่งแวดล้อมคืออะไร? เราจะช่วยกันดูแลให้คงอยู่กับเราต่อไปได้อย่างไร

Environment

สิ่งแวดล้อมคือ สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งแบบที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ทะเล เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ประติมากรรม ชุมชนเมืองต่างๆ

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ควบคู่กันแบบนี้มาตลอดหรือพูดได้ว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันเป็นเวลานานกว่าหลายทศวรรษแล้ว แต่ช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมาเนื่องมาจากการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สิ่งแวดล้อมที่จริงๆ แล้วควรจะถูกพัฒนาไปพร้อมๆ กับมนุษย์ค่อยๆ เสื่อมถอยลงทำให้เกิดปัญหารุนแรงในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากมายหลากหลายปัญหา อาทิเช่น ปัญหามลภาวะทางน้ำ ปัญหาทรัพยากรที่ค่อยๆ หมดไปและไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ อย่างพวกปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่สืบเนื่องและเกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เช่น การตั้งผังเมืองที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย หรือการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้ผิดประเภท รวมถึงปัญหาขยะมูลฝอยในเขตเมืองต่างๆ

และเราก็ได้รู้สาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมถอยไปแล้วนะคะ แต่เราก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรกันบ้าง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นจะแบ่งได้ทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในระดับทางตรงนั้นจะเป็นการใช้องค์กร หรือระดับผู้นำของประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขค่ะ โดยการแก้ไขทางตรงจะมีทั้งหมด 6 วิธี ก็คือ

  1. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
  2.  การนำของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้อีก อย่างเช่น ขวดพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อให้ของที่ใช้ไปไม่เสียเปล่านั่นเอง
  3. การบูรณะซ่อมแซม การเลือกที่จะซ่อมแซมของที่ชำรุดบางอย่างทำให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนั้นก็เป็นการยืดอายุการใช้งานของสิ่งของได้ดีทีเดียว
  4. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยกันบำบัดสถานที่ที่เสียไปแล้วให้กลับมาดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมค่ะ อย่างเช่นการฟื้นฟูสถานที่ที่เคยเป็นป่าชายเลน เพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เป็นต้น
  5. การใช้สิ่งของประเภทรักษ์โลก เช่น การใช้ถุงผ้า
  6. การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ ลำธาร เป็นต้น

ส่วนการแก้ปัญหาทางอ้อมพวกเราประชาชนทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือได้ค่ะ เช่นการจัดตั้งศูนย์พัฒนากระจายความรู้ให้ผู้คนได้รู้ถึงภัยที่เกิดจากการไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจะเป็นการส่งเสริมงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้

Related Post

วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมวิธีการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาของสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดผลกระบทบขึ้นทุกคนก็ล้วนได้รับผลกระบทบด้วยทั้งสิ้น อย่างเช่นปัญหาโลกร้อน ไม่ใช่เพียงแต่คนที่ทำลายธรรมชาติเท่านั้นที่จะได้รับ แต่คนที่ช่วยรักษาโลกก็ยังได้รับผลกระทบเช่นกัน การช่วยกันลดผลกระบทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน เนื่องจากการทำคนเดียว ย่อมไม่เกิดผลแน่นอน อย่างเช่นการอยู่ที่บ้าน เราก็สามารถที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องออกไปปลูกป่าลำบาก อีกอย่างถ้าหากทุกคนช่วยกันเริ่มทำตั้งแต่ที่บ้าน ก็สามารถเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน มาดูว่าการอยู่บ้าน เราควรทำแบบไหนถึงจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ได้บ้าง 1. ใช้น้ำให้น้อยลง น้ำเมื่อถูกใช้แล้ววก็จะกลายเป็นน้ำเสีย และมักจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองอีกต่อไป ถ้าหากพื้นที่แถวนั้นไม่ได้มีระบบการจัดการน้ำเสียที่ดี แต่ถ้าหากเราช่วยกันประหยัดน้ำ การเกิดน้ำน้อยลง ปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียก็จะไม่รบกวนด้วย เพียงแค่เราใช้น้ำเฉพาะตอนจำเป้นเท่านั้นก็พอ ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ 2. สั่งอาหารเดลิเวอรี่ให้น้อยลง ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นิยมการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น และทำการจัดส่งผ่านทางเดลิเวอรี่กันมากขึ้น

โลกร้อน

โลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกันโลกร้อนคืออะไร? เป็นภัยแค่ไหนมาดูกัน

ภาวะโลกร้อนหรือ Global Climate Change เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โดยการกระทำแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงและการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม แล้วก๊าซเรือนกระจกมีอะไรบ้าง? คงจะมีคนสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะ ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 3 ชนิด ได้แก่ 1.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนก๊าซชนิดที่ 2 ก็คือ ก๊าซมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต และก๊าซชนิดที่ 3 คือ ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไนตริกเป็นส่วนประกอบในการผลิตและการใช้ปุ๋ยในเกษตรกรรม ภาวะโลกร้อนนั้นนอกจากจะส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลกแล้วยังส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยอีกด้วยโดยสัญญาณที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเลยก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเยอะมากเป็นพิเศษในช่วงปีหลังๆ นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงหน้าหนาวเองยังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมมากอีกด้วย ในระยะเวลา